Bảo tồn và phát triển chè cổ thụ

Bên cạnh việc xây dựng vùng nguyên liệu chè các địa phương của tỉnh Lai Châu đang chú trọng đến khai thác và phát huy lợi thế từ những vùng chè cổ thụ. Việc bảo tồn và phát triển bền vững chè cổ thụ đã từng bước phát huy giá trị, hiệu quả kinh tế góp phần xây dựng khẳng định thương hiệu của chè Lai Châu.

Bảo tồn và phát triển chè cổ thụ