60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch

Ngày 11-5, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm và hội thảo khoa học “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch”. Ðây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018) và 60 năm Nhà sàn Bác Hồ (5-1958 - 5-2018).

Với khoảng 200 tư liệu ảnh, bản thảo có bút tích của Người được trưng bày theo ba phần (Phần I - Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc; Phần II - Ngôi nhà sàn Bác Hồ tại Thủ đô Hà Nội; Phần III - Nhà sàn Bác Hồ - biểu tượng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết dân tộc, hội nhập quốc tế). Triển lãm là biên niên sử về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian Người gắn bó với nhà sàn và công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Nhà sàn những năm qua.

Tại hội thảo, thông qua 40 tham luận, các đại biểu tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Di tích Nhà sàn; phân tích giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua di tích; từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Nhà sàn, đẩy mạnh chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ hiện tại và tương lai.