Thời điểm vàng phát triển kinh tế tập thể

NDO - LTS-Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GDP còn thấp và có xu hướng giảm… Mới đây nhất, Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, được kỳ vọng tạo động lực để kinh tế hợp tác phát triển tương xứng với lợi thế so sánh và tiềm năng của nó. 
0:00 / 0:00
0:00
Lâm Đồng là tỉnh đi đầu phát triển mạnh mẽ hệ thống HTX nông nghiệp công nghệ cao. Trong ảnh: Thu hoạch chè tại đồi chè Cầu Đất, TP Đà Lạt. Ảnh: Mai Văn Bảo
Lâm Đồng là tỉnh đi đầu phát triển mạnh mẽ hệ thống HTX nông nghiệp công nghệ cao. Trong ảnh: Thu hoạch chè tại đồi chè Cầu Đất, TP Đà Lạt. Ảnh: Mai Văn Bảo

Tổ chức chuyên đề: Lưu Hương Giang và Trần Trung Hiếu