Củng cố khối đại đoàn kết trong bối cảnh mới

LTS - Đồng bào các dân tộc thiểu số là máu thịt của dân tộc Việt Nam, bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì thế, đầu tư phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) là yếu tố có tính nền tảng để bảo đảm đại đoàn kết toàn dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tổ chức phân cây giống cho đồng bào Raglai trồng rừng và nhận khoán bảo vệ rừng.
Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tổ chức phân cây giống cho đồng bào Raglai trồng rừng và nhận khoán bảo vệ rừng.