Nửa nhiệm kỳ khẳng định vai trò, vị thế văn hóa

QUA nửa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người càng được khẳng định rõ là phương hướng chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là dấu ấn quan trọng trong đời sống đất nước những năm gần đây, có thể nhìn khái quát từ các khía cạnh văn hóa-lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội.
0:00 / 0:00
0:00

Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021 đã định hướng việc khẳng định vai trò, vị thế của văn hóa trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng con người Việt Nam. Nhiều sự kiện tiếp theo với những hội thảo lớn và dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục là những cuộc sinh hoạt văn hóa, chính trị sâu rộng để nhìn lại, đề cao sức mạnh văn hóa trong tiến trình lịch sử, trong bối cảnh đất nước hiện tại; đưa ra nhiều gợi mở, giải pháp tích cực phát triển chính sách về văn hóa, văn nghệ, thúc đẩy phát triển văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xây dựng nền tảng văn hóa và vận dụng các giải pháp văn hóa nhằm củng cố, phát triển, khắc phục những khó khăn, bất cập trong nền kinh tế-xã hội.

Hàng loạt chương trình, hoạt động, hành động cụ thể trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, trong đời sống văn hóa, xã hội là sự hưởng ứng tích cực tinh thần này. Cả hệ thống chính trị cảm nhận rõ hơn về giá trị, ý nghĩa văn hóa đang lan tỏa sâu xa và vững chắc hơn trong việc xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển các lĩnh vực, các địa phương, vùng, miền. Các chương trình phát triển văn hóa với mục tiêu quốc gia, mục tiêu của các địa phương, chiến lược về đối ngoại văn hóa được chú trọng, tạo các điều kiện thuận lợi về chính sách và huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội, của đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Đồng thời, nhiều giải pháp trong lĩnh vực văn hóa được triển khai, tác động tích cực vào đời sống xã hội, phục hồi và phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, đang ảnh hưởng từ những biến động trên thế giới, trong khu vực, việc thúc đẩy các vấn đề văn hóa, củng cố các giá trị văn hóa, nhân văn, nêu cao các giá trị tốt đẹp của dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, thương nòi, đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng…, những hướng đi đó đều đã góp phần củng cố sự an tâm, cổ vũ người dân, động viên xã hội vững vàng vượt khó và kiên trì đối mặt, vượt qua những thách thức mới.

Đóng góp vào cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân trước nạn tham nhũng, tiêu cực, văn hóa cũng giúp gợi mở các giải pháp đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái. Đó là khi các giá trị về nhân cách, nhân phẩm, đạo đức con người trước nhân dân, đất nước, đạo đức công vụ, tinh thần cống hiến được học hỏi, đề cao, cụ thể hóa vào các quy định, tiêu chí để Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cán bộ, chấn chỉnh đội ngũ, rèn luyện lực lượng có đức, có tài phục vụ xã hội.

TRÊN chặng đường tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, tinh thần văn hóa vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, mục tiêu văn hóa tiếp tục là sự chọn lựa. Cùng với đó, các giải pháp văn hóa sẽ tiếp tục được khai thác, sáng tạo, vận dụng vào thực tiễn củng cố, phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Hướng đi lớn lao và quan trọng cho hiện tại và tương lai của một đất nước đổi mới, hội nhập, đó là các thành tựu trong mỗi lĩnh vực và sự tiến bộ của con người được xây dựng trên giá trị bền vững, văn hóa, nhân văn