Người có uy tín - điểm tựa cho mọi điểm tựa

LTS - Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín là những người luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết vươn lên thoát nghèo. Họ được coi là lực lượng quần chúng đặc biệt, là điểm tựa cho mọi điểm tựa.
0:00 / 0:00
0:00

Những người "nói dân tin, làm dân theo"

Những "cột mốc sống" trên vùng biên giới

Cầu nối giữa Đảng với dân