Sức mạnh nội sinh từ tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Sáu, 13-05-2022, 16:25
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: ĐĂNG KHOA

LTS - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề cơ bản, cấp thiết trong mọi giai đoạn.

Những năm qua, bên cạnh kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế, biểu hiện rõ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; một số tổ chức cơ sở đảng chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, việc triển khai thực hiện nghị quyết còn bất cập, công tác đánh giá, xếp loại mang tính "dĩ hòa vi quý", có nơi tổ chức cơ sở đảng bị "vô hiệu hóa"… Để đáp ứng yêu cầu mới, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa diễn ra tại Hà Nội đã thống nhất ban hành nghị quyết mới về vấn đề này, nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tổ chức chuyên đề: Vũ Mai Hoàng, Lưu Hương Giang, Bắc Văn và Khúc Hồng Thiện