Lao động & chống dịch với khí thế tháng Tư!

Bài học Đại thắng mùa xuân cách đây 46 năm dẫn tới giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30-4-1975 vẫn còn nguyên giá trị thời sự, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí cách mạng tiến công, chung sức đồng lòng vượt qua mọi cam go, thách đố của thời cuộc, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế lớn lao như hôm nay.

Công nhân Công ty TNHH điện tử CAIS VINA Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) trong ca sản xuất.
Công nhân Công ty TNHH điện tử CAIS VINA Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) trong ca sản xuất.

Trong bối cảnh từ đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 lại bùng phát ở nhiều nơi, có nơi cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của nhân dân, chúng ta đã kiểm soát được tình hình, vừa thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; vừa tiếp tục ổn định đời sống nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, thu ngân sách tăng, tiếp tục chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; tinh thần sáng tạo khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ số năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được duy trì với những hình thức thích hợp. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, vừa hỗ trợ tích cực công tác đối nội, vừa nâng cao hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là việc từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đã và đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với từng bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Điều quan trọng đầu tiên là phấn đấu khắc phục nhanh bệnh hình thức trong việc xây dựng Chương trình hành động cụ thể, bệnh "xào xáo" các mục tiêu, giải pháp ghi trong các văn kiện Đại hội. Cần nhấn mạnh rằng, chúng ta chỉ có thể ổn định kinh tế dựa trên nền tảng vững chắc là nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân; giảm chi tiêu thường xuyên trên cơ sở tinh giản bộ máy hành chính; huy động tối đa các nguồn lực từ dân; tháo gỡ các "nút thắt" về cơ sở hạ tầng; tiếp tục cải cách thể chế, pháp luật kinh doanh, nhất là thủ tục hành chính... Đặc biệt kiên trì, kiên quyết cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Những vấn đề bức xúc nêu trên không phải là quá mới, song những phát biểu của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV mới đây, vẫn là lời cảnh tỉnh các ngành chức năng không chỉ là "tiếp thu, ghi nhận", mà đòi hỏi phải vào cuộc với tinh thần hành động quyết liệt, tạo chuyển biến về chất, mang lại hiệu quả thiết thực. Một nhiệm kỳ mới của Đại hội Đảng và Quốc hội khóa mới, đã và đang mở ra, đòi hỏi từng đại biểu, từng cán bộ, nhất là cán bộ có chức trách cao cần xóa bỏ ngay từ bây giờ "tư duy nhiệm kỳ", hiện tượng "nhìn ngang liếc dọc", nói và làm khác nhau, nặng cổ vũ để "an dân", mà nội dung không thực chất. Với tinh thần đó, Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những đồng chí vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn, trong phát biểu chương trình hành động, đã thể hiện tinh thần năng động sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Quốc hội, trước nhân dân và cử tri cả nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5 tới đây, là thêm một dấu mốc cực kỳ quan trọng nhằm kiện toàn đồng bộ hệ thống cán bộ lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương - một vấn đề "then chốt của then chốt".

Hồng Vinh