Du lịch nông nghiệp, nông thôn : hướng phát triển bền vững

Thứ Hai, 01-02-2021, 16:59

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là định hướng chiến lược quan trọng trong phát triển đất nước.

Năm 2020, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đã chọn “Du lịch và phát triển nông thôn” làm chủ đề cho Ngày Du lịch thế giới 27-9.
 
 Với bề dày lịch sử phát triển nền sinh thái nông nghiệp dựa trên nền sinh thái thiên nhiên có tài nguyên đa dạng sinh học thuộc nhóm 16 nước cao nhất thế giới, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Đây là loại hình du lịch chủ yếu dựa vào khai thác những giá trị cốt lõi của hoạt động sản xuất nông nghiệp, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa cộng đồng nông thôn để trở thành sản phẩm phục vụ khách du lịch.
 
 Du lịch nông nghiệp, nông thôn đã đem lại hiệu quả tích cực bước đầu và được xác định là một nội dung quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để thông qua loại hình này phát huy được các giá trị và thành tựu trong xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước.
 
 Sở hữu nhiều lợi thế nhưng hiện tại, du lịch nông nghiệp, nông thôn vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, hiệu quả kinh tế - xã hội còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng đã có. Đi tìm đáp án cho câu hỏi: “Làm thế nào để phát triển hiệu quả loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững” là nội dung mà Nhân Dân hằng tháng hướng tới, trong tiêu điểm này.