Thêm quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, nhân dân, dư luận tiếp tục quan tâm, hưởng ứng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng, được tiến hành trên các lĩnh vực và địa bàn. Và với vai trò lãnh đạo, cùng nhân dân phát triển đất nước, xây dựng xã hội, công cuộc phòng, chống những thói hư tật xấu này cũng đồng thời là nhiệm vụ chung, công việc chung của quần chúng và toàn hệ thống chính trị.
0:00 / 0:00
0:00

Nhìn lại, đã có nhiều sai phạm liên quan các cán bộ, đối tượng ở cấp bộ, ngành, địa phương bị đưa ra ánh sáng; nhiều vụ việc đang tiếp tục được điều tra để sớm thông tin trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Điều đó cho thấy sự vận hành bộ máy phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp tỉnh, thành phố ngày càng phát huy hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang tiếp tục được thực hiện quyết liệt bài bản, từ trung ương tới địa phương. Sự đồng lòng, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trung ương và địa phương đang được phát huy tích cực. Và, từ ý chí của Đảng, nguyện vọng của nhân dân, qua thực tiễn đấu tranh và phương pháp đấu tranh đúng đắn, khoa học, tinh thần đấu tranh quyết liệt, kiên trì, đã trở nên hiệu quả thực trong đời sống. Thực tế và phương pháp đấu tranh đó cần tiếp tục được đánh giá, rút kinh nghiệm, nâng cao và phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Liên hệ rộng trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, rất nhiều thực tiễn cũng như kinh nghiệm đã được tổng kết, chia sẻ, tiếp tục sáng tạo để tạo ra nhiều hơn những hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn hòa bình, an ninh cho đất nước. Như kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm lao động sản xuất và học tập, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, quản trị xã hội… Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng rất cần được thường xuyên trao đổi, chia sẻ giữa các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương, đến cơ sở; giữa hệ thống chính trị và xã hội; giữa các đơn vị lập pháp, hành pháp và quần chúng; giữa cán bộ và người dân. Rõ ràng, để làm ra thêm của cải, tri thức, sự văn minh, tiến bộ, thì rất cần có sự sáng tạo, chia sẻ những phương pháp hay, kinh nghiệm tốt. Còn ở khía cạnh chống lại, triệt tiêu những gì cản trở sự tiến lên đó, cũng cần lan tỏa những phương pháp và kinh nghiệm quý báu để đấu tranh thêm hiệu quả, thêm thống nhất, tăng thêm niềm tin, sự đồng hành của nhân dân với công cuộc to lớn của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hiện tại.