Nắng nhỏ

Dịu dàng chi lắm sớm mai

Rung rinh nắng nhỏ mới cài bên song

Môi hồng mỉm một nhớ mong

Tên người quấn kín mấy vòng tơ vương

Này xanh này tím này hường

Nói cho ta nhặt nhớ thương nơi nào

Mai ngày rồi nữa chiêm bao

Tóc mây luyến ngọn xuân nào còn bay...

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG