Biến nghị quyết thành hiện thực sinh động

BỐN nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa ban hành là những chủ trương, định hướng về: quản lý và sử dụng đất đai; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. 

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Các nghị quyết quan trọng này là một bước cụ thể hóa tư tưởng, quan điểm lớn đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng bàn và thống nhất thông qua.  Làm gì và làm như thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết là yêu cầu hàng đầu đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. 

Để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, việc làm trước tiên là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nhất là những nội dung cốt lõi, điểm mới trong từng nghị quyết. Có như thế mới tạo được sự thống nhất cao về ý chí và hành động, "Tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng. Khi quán triệt nghị quyết phải gắn với liên hệ thực tiễn, chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, đặc biệt là vấn đề nổi cộm trong từng lĩnh vực để có cách giải quyết hiệu quả nhất.

Mỗi nghị quyết đề cập một lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội. Cùng với việc tổ chức học tập nghiêm túc cả bốn nghị quyết, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nghị quyết nào thì nghiên cứu, thảo luận thật sâu nghị quyết đó, xây dựng chương trình hành động sát hợp với thực tiễn, có kế hoạch, lộ trình thực hiện, phân công cán bộ theo dõi đôn đốc và xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống. Những vấn đề liên quan đến sửa đổi luật pháp cũng phải sớm được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý để việc thực hiện nghị quyết được tiến hành một cách đồng bộ, không mất thời gian đợi chờ. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết đặt trong tổng thể chương trình hành động chung với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các quyết sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Quốc hội và Chính phủ; trong mối liên thông với các vùng, miền, các ngành, các lĩnh vực.

Nghị quyết của Đảng là trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng và toàn dân ta. Nhưng khát vọng ấy có trở thành hiện thực hay không là ở khâu tổ chức thực hiện, là quyết tâm của mỗi đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Lâu nay, việc thực hiện nghị quyết vẫn được coi là còn nhiều hạn chế, yếu kém. Phải khắc phục cho được tình trạng này ở các tổ chức đảng, từ việc học tập qua loa, xây dựng chương trình hành động hình thức, thực hiện hời hợt đến thiếu giám sát, kiểm tra đôn đốc. Đây là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường của toàn dân tộc. Thực hiện thật tốt chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ quyết tâm đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách để giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ nút thắt trong cơ chế chính sách, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Định kỳ có sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, kịp thời điều chỉnh vấn đề bất cập, biểu dương nơi làm tốt, nhắc nhở nơi làm chưa tốt, xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm, làm việc cầm chừng, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghị quyết.

MỖI nghị quyết là sự định hướng cho từng lĩnh vực trong một giai đoạn nhất định. Để đi đến đích mà nghị quyết đã đề ra, cấp ủy phải như người thuyền trưởng vững vàng tay lái, giải quyết linh hoạt mọi vướng mắc để vượt qua trở ngại trên hành trình; phải biết sử dụng, tập hợp đầy đủ các nguồn lực, thúc đẩy con tàu về đích đúng lịch trình. Như thế, mục tiêu của nghị quyết sẽ thành hiện thực sinh động