Agribank - Dấu ấn đổi mới trong công tác đảng

Năm 2023 ghi dấu hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, cũng là năm đầu tiên Agribank triển khai mô hình đảng bộ toàn ngân hàng. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ và hệ thống đạt nhiều kết quả quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Agribank nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Agribank nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đây là tiền đề quan trọng, góp phần quyết định trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn và là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn đối với ngân sách Nhà nước.

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt

Xác định những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ngân hàng nhà nước và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch gắn với thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội; kịp thời tiếp thu, cập nhật, bổ sung nội dung, nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban cán sự Đảng Ngân hàng nhà nước. Đảng ủy Agribank nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng với chức năng, vai trò của tổ chức đảng cấp trên cơ sở, kiện toàn phương thức lãnh đạo theo mô hình Đảng bộ toàn hệ thống thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; lãnh đạo nhiệm vụ chính trị với trọng tâm đánh giá, tổng kết các phương án, đề án lớn của Agribank giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và triển khai chiến lược mới.

Đảng bộ Agribank đã đạt được những thành tựu quan trọng bằng việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng, phương thức tổ chức triển khai với phương châm đi đầu, lãnh đạo trực tiếp và toàn diện. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò tiên phong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng thể hiện rõ nét, là hạt nhân trong triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Agribank luôn quan tâm chú trọng công tác giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị, trọng tâm là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhận diện đúng những biểu hiện, nguy cơ và đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm của từng cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí... nâng cao chất lượng nguồn nhân lực "vừa hồng", "vừa chuyên" gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng văn hóa Agribank.

Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn Đảng bộ Agribank luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đến nay, Đảng bộ Agribank hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác xây dựng đảng theo kế hoạch đề ra, 11/11 nhóm chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, năm 2023, hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn sau tác động của đại dịch Covid-19, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, lãnh đạo toàn hệ thống tập trung tối đa mọi nguồn lực, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các định hướng của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng các giải pháp phù hợp thực tiễn, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn hiệu quả, nâng cao năng lực dự báo, phân tích, nhận định tình hình thực tế để có các giải pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

Giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước và tình hình thực tế, Agribank hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy, từ năm 2020 đến nay, Agribank đều hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước giao; hiệu quả kinh doanh, uy tín thương hiệu, thu nhập của đội ngũ gần 40 nghìn lao động được cải thiện cao hơn, năng suất lao động tăng lên, tiếp tục giữ vị trí là ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản, dư nợ, nguồn vốn, số lượng khách hàng, hệ thống mạng lưới và số lượng lao động, đóng vai trò chủ lực trong phục vụ chính sách "Tam nông" của Đảng và Chính phủ, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, chuẩn bị nội lực để sẵn sàng cho cổ phần hóa.

Năm 2023, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, gia tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp, Agribank tiếp tục triển khai hiệu quả bảy chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước, triển khai 13 chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô 200 nghìn tỷ đồng, tám lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hỗ trợ trực tiếp các đối tượng khách hàng. Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng chậm, Agribank linh hoạt triển khai công tác huy động vốn, điều hành lãi suất, phí điều vốn phù hợp, tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng. Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, Agribank luôn sẵn sàng nguồn vốn phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thanh khoản và các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Agribank tiếp tục tập trung phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh đa dịch vụ theo định hướng phát triển ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng dịch vụ hàng đầu với phương châm "Khách hàng làm trung tâm"; cùng ngành ngân hàng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số; tích cực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, cùng các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp Việt, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với Đề án phát triển thị trường trong nước; tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước.

Với nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, đến cuối năm 2023, Agribank đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Tổng tài sản vượt mốc 2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt hơn 1,88 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1,55 triệu tỷ đồng, trong đó 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông". Các tỷ lệ an toàn hoạt động bảo đảm quy định. Agribank được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt cấp bổ sung 17.100 tỷ đồng vốn điều lệ, tạo tiềm lực mở rộng hoạt động kinh doanh, cung ứng vốn đóng góp phát triển nền kinh tế. Uy tín, thương hiệu của Agribank tiếp tục được khẳng định, ghi nhận. Agribank vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác cho vay, phát triển kinh tế nông nghiệp. Fitch Ratings nâng xếp hạng Nhà phát hành Dài hạn của Agribank lên mức "BB+" với triển vọng "Ổn định", tương đương xếp hạng quốc gia. Tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance xếp hạng Agribank - Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023. Năm 2023 là năm thứ 7 liên tiếp Agribank đứng trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo Bảng xếp hạng VNR500; đạt giải thưởng Sao Khuê: Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu.

Năm 2024 là năm bản lề chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ Agribank với những kết quả quan trọng đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những thành tựu năm 2023, tiếp tục thực hiện nghiêm túc vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các hoạt động của Agribank theo mô hình đảng bộ toàn ngân hàng, khắc phục triệt để các bất cập, khó khăn, vướng mắc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024, phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ; tiếp tục khẳng định vai trò Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.