Phim tài liệu kỷ niệm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Bộ phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư thực hiện, đang hoàn thiện cho dịp kỷ niệm 80 năm ra đời bản Đề cương về văn hóa Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Phim tài liệu kỷ niệm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Phim gồm bốn phần: Phần 1 khẳng định những giá trị của bản Đề cương trong 80 năm qua, tầm nhìn của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Phần 2 đề cập nội dung Đề cương về văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng 80 năm qua về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc. Phần 3 là nội dung Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng; nền văn học nghệ thuật mới hình thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với nhiều tác phẩm giá trị; việc vận dụng, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện những quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa trong Đề cương qua các văn kiện của Đảng; những thành tựu văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng của Đảng. Phần 4 là quyết tâm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa. Bộ phim dự kiến sẽ được chiếu trên VTV1 vào cuối tháng 2.