Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại Hội nghị báo Đảng toàn quốc. Ảnh: DUY LINH.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Báo chí cách mạng Việt Nam, từ khi ra đời đến nay, luôn giữ vai trò tiên phong trong công tác tư tưởng của Ðảng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
back to top