Bảo tàng - Mắt xích trong câu chuyện mới

LTS - Là thành tố quan trọng trong thiết chế văn hóa, vậy nhưng, hệ thống bảo tàng (vốn được Nhà nước quan tâm đầu tư) lại có đời sống trầm lắng và mờ nhạt. Đặt trong bối cảnh đổi mới mạnh mẽ về phương thức và mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới, cũng như sự phát triển của các loại hình du lịch, bảo tàng cần phải "lột xác" về phương thức hoạt động, để xác lập vị thế mới trong đời sống xã hội.

Học sinh đến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: LƯƠNG QUANG THỌ
Học sinh đến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: LƯƠNG QUANG THỌ