Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

NDO - Đồng bào dân tộc Khmer miền Tây nam Bộ là một trong những dân tộc lớn, có đời sống tinh thần vô cùng phong phú. Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, nơi đang lưu giữ nhiều hiện vật đa dạng, phong phú về văn hóa của người Khmer.