Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết về văn học, nghệ thuật

“Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” là chủ đề hội thảo khoa học toàn quốc dự kiến tổ chức cuối tháng 11 tới. Hội thảo do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày càng nhiều tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng phục vụ công chúng.
Ngày càng nhiều tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng phục vụ công chúng.

Được biết, từ giữa tháng 8, hội đồng đã triển khai xin ý kiến các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ, các nhà khoa học, nhà quản lý… về chủ đề hội thảo. Qua đó, nhận được hơn 100 ý kiến, gợi ý về chủ đề, nội dung hội thảo. Dự kiến, hội thảo sẽ có nhiều nội dung bàn thảo, trao đổi, xoay quanh việc đánh giá những kết quả đạt được về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; những bài học và đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương. Trong đó, có đánh giá về năng lực của các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về văn học, nghệ thuật; đề ra những giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam phát triển về số lượng, chất lượng, cơ cấu loại hình, độ tuổi…; nêu giải pháp chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, có chế độ đãi ngộ hợp lý với các tài năng văn học, nghệ thuật; tiếp tục đề xuất hướng nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc thành quả lý luận văn học, nghệ thuật của ông cha và thế giới, vận dụng sáng tạo, làm phong phú lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện đại; góp ý, hiến kế nâng cao chất lượng các trường đào tạo văn học, nghệ thuật; hoàn thiện chương trình, nội dung, giáo trình và phương pháp giảng dạy ở các ngành đào tạo văn học, nghệ thuật; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ, đáp ứng các yêu cầu đào tạo đặc thù. Cùng với đó, là những đề xuất thúc đẩy hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về các đề tài cách mạng, tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc…

Trong quá trình triển khai các đường lối, định hướng gần đây của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật, đặc biệt là định hướng xây dựng, phát triển văn hóa qua Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, việc nhìn lại, đánh giá và tiếp tục đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết

23-NQ/TW, sẽ góp phần củng cố, bổ sung, xây dựng những chính sách, cơ chế mới, từ đó đề ra nhiều chương trình, hoạt động cụ thể. Đó sẽ là những điều kiện đóng góp tốt hơn cho sự phát triển văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà trong tình hình mới.