Xử lý nghiêm tiêu cực trong việc quản lý đất đai, tài sản công

Mấy ngày qua, tôi đã đọc rất kỹ bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong bài viết đó, tôi đặc biệt tâm đắc vấn đề mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đề cập: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”. Một trong những mục tiêu cụ thể thời gian tới là “khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công”.

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, lan tỏa niềm tin đến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều vụ việc được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận đã chỉ rõ sai phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
 
 Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, cá nhân tôi cũng như người dân đều mong muốn việc phát hiện, xử lý từng vụ việc luôn có sự công khai, minh bạch; xây dựng thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng chặt chẽ để tạo cơ sở vững chắc về mặt pháp lý trong xử lý các vụ việc. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng cung cấp thông tin, công khai kết quả và những vấn đề dư luận quan tâm trong xử lý từng vụ việc; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí…
 
 Các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công đã, đang và sẽ được Đảng ta chỉ đạo quyết liệt để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đó là cơ sở để người dân và xã hội luôn tin tưởng về công tác này được triển khai một cách nghiêm túc và tận gốc, tạo đà thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước trong giai đoạn mới.
 
 NGÔ THANH SƠN 
 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh