Xử lý các sai phạm trong việc cổ phần hóa tại Vietracimex

Ngày 20-1, Thanh tra Chính phủ ra Thông báo kết luận thanh tra số 111/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) trong việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng và trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại các đơn vị được thành lập từ việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng theo Quyết định số 217/2004/QĐ-TTg ngày 31-12-2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo kết luận thanh tra nêu rõ: Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện không đúng yêu cầu của đề án trong việc chuyển tất cả các công ty thành viên thành công ty con của Vietracimex; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, để người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietracimex (ông Võ Nhật Thăng) làm trái quy định trong thực hiện quyền, nghĩa vụ người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trái quy định của Luật Doanh nghiệp trong việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 3-6-2006, chuyển công ty mẹ trong mô hình mẹ-con từ doanh nghiệp nhà nước trở thành công ty cổ phần mà ông Võ Nhật Thăng có vốn góp chiếm tỷ lệ 93,37% vốn điều lệ.

Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã có khuyết điểm trong tiếp nhận phần vốn nhà nước không đúng thực tế từ Bộ Giao thông vận tải; thiếu trách nhiệm trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Vietracimex từ khi nhận bàn giao về đến nay. Đây là vấn đề cần kiểm điểm nghiêm túc. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo SCIC và cán bộ có liên quan, chủ yếu thời kỳ 2006-2009.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, SCIC tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với từng khuyết điểm, vi phạm gắn với từng thời điểm, thời kỳ cụ thể… Đối với SCIC, Thanh tra Chính phủ yêu cầu hủy bỏ các văn bản do SCIC đã ban hành và chỉ đạo không đúng đối với chín công ty cổ phần từ khi nhận bàn giao đến nay. Khẩn trương khắc phục những sai phạm khi nhận bàn giao vốn, để nhận bàn giao vốn nhà nước và cử người đại diện phần vốn nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật. Rà soát, đánh giá việc quản lý và hiệu quả đầu tư vốn tại Vietracimex, nếu xác định có sự thất thoát vốn nhà nước tại đây thì kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật…