Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dự thảo Báo cáo) đã dành phần XV “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” khẳng định quyết tâm: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Những phương hướng được nêu trong Dự thảo Báo cáo toát lên một ý chung: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã khẳng định được vai trò lãnh đạo cách mạng, đại diện cho lợi ích, tiêu biểu cho lương tri, danh dự và trí tuệ của dân tộc. Đảng đã lãnh đạo toàn dân giành độc lập dân tộc và chống ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc Đổi mới, Đảng đã tìm ra con đường đưa đất nước từng bước tiến lên, tích cực và chủ động hội nhập trong những hoàn cảnh khó khăn của thế giới đầy biến động cuối thế kỷ 20. Những năm đầu thế kỷ 21, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, đồng thời khẳng định được vị thế, vai trò của mình trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Để Đảng thực hiện thành công vai trò lãnh đạo toàn dân xây dựng một xã hội tốt đẹp, Dự thảo Báo cáo nhấn mạnh nhiệm vụ: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”. Trong tình hình hiện nay cần nhấn mạnh thêm nội dung Xây dựng Đảng về đạo đức và Xây dựng phương thức lãnh đạo và phong cách công tác của Đảng.

2. Xây dựng Đảng về chính trị trước hết là hoạch định đường lối của Đảng - cả đường lối chính trị chung và đường lối về từng lĩnh vực. Những diễn biến phức tạp của tình hình, những sự tiến công trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch đòi hỏi Đảng phải không ngừng củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị của mình, tạo sự nhất trí cao và sự vững vàng về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về con đường, biện pháp thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đường lối, Nghị quyết của Đảng phải được thể chế hóa, hiện diện trong cuộc sống qua hệ thống luật pháp, qua những kế hoạch, chính sách của Nhà nước, biến thành hành động của đông đảo quần chúng nhân dân, tránh bệnh phô trương hình thức và bệnh quan liêu.

Bộ máy tổ chức của Đảng cần khắc phục những khuyết điểm: tính quan liêu còn nặng khiến hiệu lực lãnh đạo còn thấp; chế độ trách nhiệm và kỷ luật còn yếu, nhiều công việc trì trệ khiến cho đường lối của Đảng chậm được cụ thể hóa; chưa xử lý nghiêm những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ làm giảm lòng tin của quần chúng...

3. Dự thảo Báo cáo nhấn mạnh nhiệm vụ: Đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, bằng thuyết phục và bằng nêu gương. Điều cần nhấn mạnh trong đạo đức người đảng viên là sự gương mẫu, tính tiên phong, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và trước nhân dân, không tự tư tự lợi. Người đảng viên ở cương vị lãnh đạo càng phải gương mẫu. Đây là trách nhiệm về mặt đạo đức Đảng mà nhân dân đòi hỏi ở mỗi cán bộ, Đảng viên.

Tuy nhiên, chúng ta cần nghiên cứu và xây dựng hệ thống những tiêu chí đạo đức cụ thể và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thi hành tự giác và nghiêm túc.

4. Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, mở rộng các quan hệ quốc tế, Đảng phải chủ động điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo và tác phong công tác của mình cho phù hợp. Cần đi sâu xây dựng phương thức lãnh đạo của Đảng ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực đời sống xã hội. Cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới cần chú trọng xây dựng phong cách công tác của Đảng cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu rèn luyện xây dựng cho mình một phong cách làm việc khoa học, tích cực, thiết thực và có hiệu quả cao sẽ góp phần vào việc xây dựng phong cách công tác chung của Đảng.

Tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đã được thể hiện rõ trong Dự thảo Báo cáo khi Xây dựng Đảng được nêu ở vị trí số 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XII. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung, kiên quyết, có kế hoạch và biện pháp triệt để. Quyết tâm đó đã được khẳng định và sẽ được thể hiện bằng những hành động thực tiễn trong toàn Đảng.

Tiến sĩ Ngô Vương Anh