Xây dựng Đảng bộ Công an trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả công tác công an góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng ủy Công an Trung ương (CAT.Ư) và Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ CAT.Ư đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phát huy vai trò nòng cốt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng Công an luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, có ý nghĩa chiến lược về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các hội nghị quốc tế, các sự kiện quan trọng của đất nước.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến rõ rệt; kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước.

Quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân (CAND) với các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng rộng khắp. Nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân được xây dựng, củng cố vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa CAND và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và quốc phòng được duy trì và phát triển.

Công tác cải cách tư pháp và CCHC được đổi mới theo hướng rút gọn các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Công tác hậu cần - kỹ thuật được chuyển từ cơ chế “phục vụ” sang “chủ động bảo đảm”, từng bước nâng cao sức mạnh và tính chiến đấu cho toàn lực lượng. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được tập trung chỉ đạo và bước đầu có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND. Thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự góp phần quan trọng vào thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới đất nước, nâng vị thế dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới.

Lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND đã chứng minh, sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Vì thế, trong suốt nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CAT.Ư luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của toàn lực lượng. Từ đó, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Hệ thống tổ chức Đảng và chức năng, nhiệm vụ được kiện toàn tương ứng với tổ chức CAND. Chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng trong CAND ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cấp ủy các cấp được củng cố, đổi mới cả về số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn; cơ chế lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ giữa cấp ủy với thủ trưởng, chỉ huy Công an các cấp được xác định rõ hơn. Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với công tác quần chúng có bước chuyển tích cực, hình thành cơ chế hoạt động mới cho các đoàn thể quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được đổi mới hoạt động ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiều hình thức phong phú và toàn diện, nội dung thiết thực, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Công an đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác trong CAND; tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy về tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy trình công tác, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng người dân.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy CAT.Ư đã có sự đổi mới quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ đắc lực cho công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Những thành tích xuất sắc, nổi bật trên là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp về mọi mặt của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CAT.Ư và lãnh đạo Bộ Công an đã năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, bám sát thực tiễn, tập trung vào công tác trọng tâm, chiến lược, địa bàn trọng điểm để giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Ở trong nước, chúng ta đã đạt được những thành quả quan trọng có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực sau 30 năm đổi mới song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới, Đảng ủy CAT.Ư sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Xây dựng các cấp ủy Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch. Thường xuyên chăm lo xây dựng CAND vững mạnh về chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; gắn bó máu thịt với nhân dân; bảo đảm cho Công an thật sự là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, phương châm, nguyên tắc của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự; tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH T.Ư (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; kết hợp yêu cầu chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

Tăng cường công tác nắm, phân tích dự báo tình hình, chủ động phát hiện, đập tan mọi âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý kịp thời những yếu tố gây mất an ninh, trật tự, góp phần ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; chủ động phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh với các nước, các tổ chức quốc tế. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ của Đảng bộ CAT.Ư và toàn lực lượng rất nặng nề. Phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.