Xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bài viết thể hiện sự tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta. Tiêu đề bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” như một lời nhắn nhủ các tổ chức đảng về trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Khi ý Đảng, lòng Dân hòa quyện cùng mong muốn, khát vọng và ý chí vươn tới một tương lai rạng rỡ của đất nước và toàn dân tộc thì nhất định sẽ thực hiện được mọi mục tiêu đề ra.

Bài viết có rất nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó, tôi đặc biệt tâm đắc với nhận định, Đại hội Đảng phải đánh giá đúng tình hình đã qua và dự báo tình hình sắp tới với tầm nhìn xa và cụ thể thì sẽ đề ra nhiệm vụ trúng và đúng. Chính từ bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở nhiều vấn đề giúp Tỉnh ủy Đồng Tháp hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới.
 
 Thời gian qua, ở Đồng Tháp, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến phù hợp yêu cầu phát triển mới. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, năng động và phối hợp tốt hơn; các chủ trương mới được cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Trước những kết quả đạt được, Đồng Tháp tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Đồng Tháp đề ra các đột phá chiến lược để tập trung các nguồn lực cho sự phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025, trong đó, đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn kết hài hòa với phát triển đô thị. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh. Tập trung phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế, gắn kết nguồn lực và tham gia chuỗi các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của chi bộ cơ sở.
 
 Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đồng Tháp vẫn kiên định mục tiêu không chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà tập trung phát triển kinh tế để giải quyết tốt các vấn đề xã hội như: giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục… từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây là mục tiêu mang tính hiện thực cao và chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp sẽ nỗ lực đạt được, để từ đó cùng cả nước tổ chức thực hiện thành công tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vì một nước Việt Nam hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
 
 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp