Xây dựng chế độ đặc thù khuyến khích tinh giản biên chế

Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vừa xây dựng chương trình công tác giai đoạn 2016-2021.

Mục tiêu đặt ra trong 5 năm tới là tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện, bổ sung, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cho phù hợp, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, từng bước chuyển đổi theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình, điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW đã đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu trên. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền và giáo dục sâu rộng về Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị gắn với hoàn thiện, bổ sung, quy định lại chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp. Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định, hướng dẫn đồng bộ về tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế của thành phố trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương như: Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức; quy chế đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; quy chế tuyển dụng công chức, viên chức của thành phố; nghiên cứu chế độ đặc thù của thành phố khuyến khích các đối tượng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế…

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, tiếp tục xây dựng kế hoạch hướng dẫn và triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong năm 2016; xây dựng đề án tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thực hiện theo từng năm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.