Xã luận

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Hai, 19-08-2019, 11:34
Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945. (Ảnh tư liệu)

Cách đây vừa tròn 74 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông - Nam Á. Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta có cuộc đổi đời chưa từng có, từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cách mạng Tháng Tám là sự kiện mang tầm vóc thời đại, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó là đưa đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lần đầu trong lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, một nhà nước kiểu mới, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được xây dựng. Sự kiện trọng đại này còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của nhân dân các dân tộc thuộc địa bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập. Từ đây, trong chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, cách mạng Việt Nam có lúc đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", khó khăn chồng chất, nhưng Ðảng, Nhà nước cùng toàn dân đã làm nên những điều kỳ diệu: Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi với đỉnh cao là Chiến dịch Ðiện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; kết thúc cuộc trường chinh vĩ đại chống đế quốc Mỹ xâm lược bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; tiếp đó là thắng lợi trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía bắc; đặc biệt là sự nghiệp đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi ấy minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của nhân dân Việt Nam qua nhiều thập kỷ tìm kiếm con đường cứu nước; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm từ khi có Ðảng. Những ngày tháng Tám năm 1945 hào hùng mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc và để lại bài học vô cùng quý giá đối với cách mạng Việt Nam. Ðó là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, sức mạnh của Ðảng bắt nguồn từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Ðó là bài học về không ngừng củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đoàn kết toàn Ðảng, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. Bài học về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Ðảng ta - nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài học về tạo ra thời cơ và biết nắm bắt thời cơ cách mạng...

Hơn 30 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám luôn là nguồn lực hun đúc ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Ðảng, toàn dân ta. Nhờ đó, đất nước đã vươn lên, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển; đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; dân chủ xã hội được phát huy; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng nhà nước pháp quyền và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp.

Năm nay, ôn lại chặng đường 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công cũng là dịp chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XII của Ðảng đã đề ra. Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Chăm lo xây dựng nền văn hóa dân tộc và con người Việt Nam. Ðổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chủ động nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Toàn Ðảng, toàn dân không ngừng chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa; tích cực đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Thực hiện đạt kết quả cao nhất các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2019 và 2020, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới, giúp chúng ta quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả của sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

NHÂN DÂN