Góp phần bảo đảm thành công Ðại hội XIII của Ðảng

Thứ Bảy, 10-10-2020, 03:50

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Hội nghị thống nhất nhận định, trong chín tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm; ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng của nước ta. Nhờ có sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam vẫn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng của thế giới về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa không ngừng được củng cố, nâng cao. Kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương, đạt hơn 2% trong chín tháng đầu năm, dự kiến từ 2% đến 3% trong năm 2020 (được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch). Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Văn hóa, xã hội tiếp tục có tiến bộ, đời sống nhân dân được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh đại dịch, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng, tự hào đã đạt được, Trung ương cũng cho rằng kinh tế - xã hội nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Sản xuất, kinh doanh bị suy giảm; việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn; việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần phải rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện và có phương án điều chỉnh phù hợp, bảo đảm phát triển cao nhất kinh tế - xã hội những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Hội nghị nhất trí cho rằng, đất nước ta bước vào năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức mới nặng nề hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta đã sớm chủ động, nhận diện, kịp thời đề ra và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp, có hiệu quả, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho thời gian tới. Trước mắt, cần tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình, rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá, khả thi cao. Trên cơ sở những kết quả, thành tích và bài học kinh nghiệm của năm 2020, Hội nghị đã quyết định các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi, sâu sắc, có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, xác đáng và thống nhất về các nội dung cần bổ sung, sửa đổi dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Trung ương ghi nhận, biểu dương các Tiểu ban của Ðại hội và các cơ quan liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc cập nhật tình hình, tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến hợp lý, hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện trình Trung ương tại Hội nghị lần này. Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Dự thảo các văn kiện lần này đã kế thừa, bổ sung, phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Ðảng trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng về nhận thức, về tầm nhìn, về mục tiêu tổng quát, về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, về các đột phá chiến lược… Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban và các cơ quan có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện để xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo đúng tiến độ đã đề ra.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Hội nghị đánh giá cao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã bám sát Phương hướng công tác nhân sự Ðại hội XIII được Trung ương thông qua, chuẩn bị một cách công phu, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự. Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự, bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết) và danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định và yêu cầu “… tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gắn với phòng, chống dịch bệnh, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần bảo đảm thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng”.

Nhân Dân