XÃ LUẬN

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam

Thứ Ba, 20-10-2020, 02:07

Những ngày qua, trong không khí mùa thu lịch sử, trong niềm vui của thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập (20-10-1930 - 20-10-2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư.  

Cách đây 90 năm, Hội LHPN Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử đất nước, thời kỳ nào, ở đâu cũng in đậm dấu ấn về những cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam, góp sức dựng xây Tổ quốc. Trong Nghị quyết Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ nhất (tháng 10-1930), Đảng ta đã khẳng định “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một cái lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc tranh đấu cách mạng thì cách mạng không thể thắng lợi được, Đảng lại cần phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ... mục đích là mưu quyền lợi cho phụ nữ, làm cho phụ nữ được triệt để giải phóng”. Từ đó, các tổ chức phụ nữ tiền thân đầu tiên  như: Hội Phụ nữ Giải phóng; Hội Phụ nữ Dân chủ; Hội Phụ nữ Phản đế, Đoàn Phụ nữ Cứu quốc… đã mở đầu cho sự hình thành, phát triển của Hội LHPN Việt Nam.  

Công cuộc đổi mới đất nước  đã mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ. Hội tiếp tục  khẳng định đóng góp của mình bằng sự nhạy bén, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hội phụ nữ các cấp đã kịp thời quan tâm, giải quyết những vấn đề thiết thân với đời sống, phù hợp nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên. Từ đó, triển khai các chương trình trọng tâm, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, các cuộc vận động. Vì thế, các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình và nuôi dạy con tốt góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, chương trình “Hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, tăng thu nhập”, Cuộc vận động “Xây dựng Mái ấm tình thương”… tiếp tục được phụ nữ cả nước nhiệt tình hưởng ứng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.  

Những thành quả đó là do Đảng, Nhà nước đặt trọn niềm tin, đánh giá đúng vai trò và khả năng của phụ nữ, trong đó có Hội LHPN Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các lực lượng phụ nữ phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Hội đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự phát triển, trưởng thành của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, những thành tích đáng tự hào của phong trào phụ nữ 90 năm qua, còn là công sức của lớp lớp thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ; là kết quả của sự phối hợp giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các ngành, các cấp trong cả nước.  

Bên cạnh những thành quả đã đạt, phụ nữ Việt Nam ngày nay vẫn đang phải đối mặt với không ít thách thức. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, phụ nữ còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn kỹ thuật còn thấp. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý còn hạn chế về năng lực cạnh tranh. Tỷ lệ phụ nữ làm công tác quản lý, lãnh đạo chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có xu hướng gia tăng. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ của hội phụ nữ các cấp, có nơi, có lúc chưa kịp thời; thiếu chủ động phản ánh, quyết liệt đấu tranh với các hành vi xâm hại thân thể, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. Trình độ, năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu, đề xuất chính sách và giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội còn chậm.

Bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước hiện nay đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng trực tiếp tới hội viên, phụ nữ cũng như hoạt động của tổ chức Hội. Thực tế đó đòi hỏi Hội LHPN Việt Nam phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, luật pháp, chính sách, về bình đẳng giới, phù hợp giai đoạn phát triển của đất nước. Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững an ninh, quốc phòng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trước mắt, tập trung chủ động, tích cực giới thiệu những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị chu đáo cho đại hội phụ nữ các cấp vào năm 2021 và đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào quý I-2022.

Trong chặng đường mới, phát huy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, với khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo và tự tin thời kỳ hội nhập, cán bộ, hội viên phụ nữ luôn giữ trọn niềm tin theo Đảng và Bác Hồ, tiếp tục quyết tâm, phấn đấu không ngừng, phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng với các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Hội phụ nữ các cấp cần thực hiện tốt sứ mệnh “Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vì hạnh phúc của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước”. Tiếp tục khẳng định vị thế của Hội LHPN Việt Nam là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ, xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

NHÂN DÂN