Xã hội nhân ái, đoàn kết, hướng tới các giá trị tiến bộ

Những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội cũng như con đường, mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân đã lựa chọn, kiên trì theo đuổi là xây dựng một xã hội mà trong đó sự phát triển thật sự vì con người; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn...

Người dân trên địa bàn quận 5, TP Hồ Chí Minh nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3.
Người dân trên địa bàn quận 5, TP Hồ Chí Minh nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3.

Chúng tôi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong một bài viết quan trọng rằng, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, mục tiêu nêu trên luôn được thể hiện qua việc mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, sau 35 năm, Việt Nam có nền kinh tế phát triển, đời sống của người dân không ngừng cải thiện và nhất là những giá trị nhân văn ngày càng được nhân lên. Tình đoàn kết, nhân ái, tương trợ lẫn nhau của nhân dân cả nước luôn là cội nguồn sức mạnh để Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi giai đoạn khó khăn, tiến lên những bước vững chắc.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là một thời gian dài ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân phải gồng mình vượt qua những khó khăn, thử thách lớn. Nhưng cũng chính lúc này, tình đoàn kết, nhân ái, tương trợ lẫn nhau được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Đảng chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe và bảo đảm đời sống nhân dân. Chính phủ ngày đêm điều hành, đốc thúc các ban, ngành, chính quyền các cấp phải hành động quyết liệt, chăm lo sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết. Cả nước chung quyết tâm chống dịch, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tin tưởng, chấp hành chủ trương, quyết sách, đồng thời còn tích cực đóng góp ủng hộ Nhà nước chống dịch. Gạt đi những lo sợ, người dân khắp mọi miền đất nước không ngừng chia sẻ, đùm bọc nhau để cùng vượt qua khó khăn, thiếu thốn. Một xã hội đoàn kết, nhân ái, với người dân là trung tâm, là chủ thể thật sự có giá trị bền vững.

Đảng ta luôn chủ trương khơi dậy và phát huy hệ giá trị nhân văn, lấy các giá trị văn hóa, phát triển con người toàn diện làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt này, phải làm sao để văn hóa, nhân văn thấm sâu vào hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vào các mối quan hệ phối hợp công tác, đời sống xã hội. Các giá trị nhân văn phải được thể hiện qua nhận thức, tư duy và hoạt động của địa phương, đơn vị, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.