VSD cấp mới hai mã chứng khoán BVBS15050 và TPKB15027

NDO -

NDĐT - Ngày 20-10-2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán mới cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính.

Mã mới BVBS15050

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2015/GCNTP-VSD ngày 20-10-2015 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách xã hội

Trụ sở chính: Tòa nhà CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20-10-2015.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội

Mã chứng khoán: BVBS15050

Mã ISIN: VNBVBS150509

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-10-2015, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

NHCSXH là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Mã mới TPKB15027

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 10/2015/GCNTPKB-VSD ngày 20-10-2015 và cấp mã tín phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách xã hội

Trụ sở chính: Tòa nhà CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đã đăng ký tín phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 20-10-2015.

Tên chứng khoán: Tín phiếu Kho bạc đấu thầu đợt 10-2015

Mã chứng khoán: TPKB15027

Mã ISIN: VNTPKB150273

Mệnh giá: 100.000 đồng

Kỳ hạn: 4 tuần

Ngày phát hành: 20-10-2015

Ngày đáo hạn: 17-11-2015

Lãi suất: 2.99%/năm

Loại chứng khoán: Tín phiếu kho bạc

Số lượng chứng khoán đăng ký: 50.000.000 tín phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 5.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Tín phiếu bán thấp hơn mệnh giá

Bắt đầu từ ngày 21-10-2015, VSD nhận lưu ký số tín phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.