Về chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. Theo đó, các điều kiện được hưởng cơ chế, chính sách theo quyết định như sau: các doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật; các dự án về đầu tư phương tiện thủy nội địa, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phải có quy hoạch được duyệt. Trong trường hợp cùng thời gian, một số nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất…

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2015.