Văn phòng Chủ tịch nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

NDO -

NDĐT - Ngày 25-9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập (25-9-1992 - 25-9-2017) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: NHAN SÁNG/TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: NHAN SÁNG/TTXVN

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan. Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đông đảo cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước.

Cách đây 25 năm, Văn phòng Chủ tịch nước chính thức được tái lập, nhưng thực tế đã có bề dày hơn 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau, song chức năng, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Văn phòng đã chủ động tổ chức có hiệu quả công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là dự báo chiến lược. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên các lĩnh vực nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, nhất là trong việc giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên. Bảo đảm tốt các yêu cầu về lễ tân, hậu cần, phục vụ kịp thời, chu đáo các cuộc đón, tiếp khách, các chuyến công tác trong và ngoài nước của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt hơn 70 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới trước những thời cơ, thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện từ tư duy đến xây dựng và tổ chức thực hiện các mặt công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tích cực tham mưu với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong việc tham gia hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật và các giải pháp về xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan, huy động trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý tham gia thẩm định các dự án, đề án, nghiên cứu các chuyên đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Kịp thời thu nhận, phân tích, đánh giá thông tin, nghiên cứu, dự báo tình hình ở tầm vĩ mô để làm rõ những yếu tố từ bên ngoài tác động đến nước ta, những khó khăn về kinh tế - xã hội trong nước, đồng thời tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội để tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, bảo đảm chính quy, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác thu nhận, xử lý thông tin, phục vụ có hiệu quả việc lưu trữ, tra cứu tài liệu. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, bảo đảm tiếp nhận, xử lý văn bản kịp thời, chính xác. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ động cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và hoạt động của Văn phòng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương có liên quan, nhất là với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để trao đổi thông tin, thống nhất đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp trên các lĩnh vực, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước cho rằng, yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước là đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng. Vì vậy, cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh toàn diện. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ Văn phòng, nhất là về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu tổng hợp, tham mưu, phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có kiến thức toàn diện, giỏi về chuyên môn, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu tổng hợp, sắc sảo, nhạy bén trong tham mưu, tận tụy, cẩn trọng trong công tác hậu cần, phục vụ.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn và tin tưởng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai, thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... Cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”; phát huy truyền thống “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi thăm phòng truyền thống của Văn phòng Chủ tịch nước, nơi lưu giữ, trưng bày hình ảnh, hiện vật gắn với hoạt động của các đồng chí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ.