Thông qua dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 05-10-2020, 01:09

Chính phủ vừa thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo đó, giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; phối hợp Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, cho phép xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn; thực hiện việc trình dự thảo Nghị quyết theo quy định.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua hai Nghị quyết về thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và Hà Nội, đây là tiền đề có ý nghĩa quan trọng để TP Hồ Chí Minh đề xuất với Quốc hội cho phép thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Nghị quyết khi được Quốc hội ban hành sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền đô thị, nâng cao chất lượng hiệu quả cung ứng dịch vụ công, phù hợp với tính chất đô thị đặc biệt lớn nhất nước.

PV