Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 32 văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Hai, 14-06-2021, 05:06

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Theo đó, có 16 văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, 12 văn bản do Chính phủ ban hành và bốn văn bản do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ danh mục, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các văn bản có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nhằm khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý; trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua hoặc cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Ðồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã có trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất đưa vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 và các năm tiếp theo.

PV