Quy định chi tiết về thi hành Luật Khiếu nại

Thứ Năm, 22-10-2020, 02:25

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 124/2020/NÐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Theo đó, chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để thực hiện hoặc có văn bản chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Kỷ luật khiển trách đối với người có hành vi bao che cho người bị khiếu nại; sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà; đe dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người cố ý không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với vụ việc khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền; cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc; cố ý không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Người nào vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; cố ý ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người thì sẽ bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10-12-2020.