Chính sách mới - quyết định mới

Chủ Nhật, 25-10-2020, 01:28

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Theo đó, người nộp thuế (NNT) cần chú ý những quyền và nghĩa vụ sau trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế; trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Tài chính. NNT không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp NNT được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định...

Nghị định có hiệu lực thi hành  từ ngày 5-12-2020.