Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 25-05-2020, 02:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2020/NÐ-CP về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, Chính phủ quy định bảy trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, như: nước xả ra từ các nhà máy thủy điện; nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn; nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân,…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-7-2020.