Bổ sung Khu kinh tế Quảng Yên vào Quy hoạch các khu kinh tế ven biển

Thứ Ba, 26-05-2020, 03:15

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung quy hoạch Khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh) vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển ở Việt Nam đến năm 2020 với quy mô hơn 13.300 ha.

UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KKT; bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với các quy hoạch có liên quan,... Ðồng thời, thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp, lựa chọn lĩnh vực và nhà đầu tư để thu hút đầu tư hợp lý cho các khu chức năng trong KKT, trên nguyên tắc tận dụng và phát huy lợi thế, bảo đảm sự tương hỗ của từng khu; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài KKT bảo đảm tính liên kết giữa KKT Quảng Yên và các khu vực phát triển kinh tế khác nhằm hình thành vùng kinh tế động lực cho Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

PV