Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 32 văn bản quy phạm pháp luật
05:06 14/06/2021

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Theo đó, có 16 văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, 12 văn bản do Chính phủ ban hành và bốn văn bản do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

03:16 10/03/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD), thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I-IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP nêu rõ, khi ĐTXD công trình phải có giải pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

03:00 08/02/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

01:48 02/02/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, từ ngày 1-1-2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

03:50 19/01/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.