UBND TP Hồ Chí Minh được cấp mới hai mã trái phiếu

NDO -

NDĐT - Ngày 13-10-2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu và hai mã trái phiếu HCMB15313, HCMB15309 cho Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Mã mới HCMB15313

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 67/2015/GCNTP-VSD ngày 13-10-2015 và cấp mã trái phiếu như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13-10-2015.

Tên chứng khoán: Trái phiếu chính quyền địa phương TP Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2015

Mã chứng khoán: HCMB15313

Mã ISIN: VNHCMB153134

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính quyền địa phương

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.400.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 140.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-10-2015, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới HCMB15309

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 66/2015/GCNTP-VSD ngày 13-10-2015 và cấp mã trái phiếu như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 33-39 Pasteur, quận I, TP Hồ Chí Minh

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13-10-2015.

Tên chứng khoán: Trái phiếu chính quyền địa phương TP Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2015

Mã chứng khoán: HCMB15309

Mã ISIN: VNHCMB153092

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính quyền địa phương

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.600.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 860.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-10-2015, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính nhà nước nằm trong hệ thống hành chính Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh, cơ quan hành chính nhà nước ở TP Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước ở Trung ương.

Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh bầu ra. Hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 có 12 thành viên, gồm Chủ tịch, năm Phó Chủ tịch và bảy thành viên khác.