Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS ở Cần Thơ giảm còn 6,8%

Năm năm qua, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào DTTS, TP Cần Thơ đã đầu tư hơn 37 tỷ đồng để thực hiện các dự án trường học, giao thông nông thôn, khu dân cư, trạm y tế, thủy lợi nội đồng... Đặc biệt, thực hiện Quyết định 134 của Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ DTTS nghèo, đời sống khó khăn.

Đến nay, TP Cần Thơ đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.740 căn nhà, hơn 2.590 hộ có nước sinh hoạt với tổng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng; công tác bảo đảm an sinh xã hội cũng được quan tâm... Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn 6,8%.