Tự hào Đảng ta quang vinh, mãi mãi là ngọn cờ dẫn dắt toàn dân tộc

Hôm nay, trong không khí chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam anh hùng. Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta mãi mãi tin tưởng, kiên định con đường cách mạng mà Bác Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Ảnh: PHAN KẾ AN
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Ảnh: PHAN KẾ AN

Cách đây vừa tròn 94 năm, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất ba tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là sự kiện tạo nên bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam, mở ra thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh. Ngày 3/2/1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đây, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tập hợp, thống nhất cao, tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững bước trên những chặng đường đấu tranh cách mạng đầy vinh quang.

Đó là: Đấu tranh cách mạng, giành chính quyền từ năm 1930 đến năm 1945, tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; toàn quốc kháng chiến, lập lại hòa bình ở miền bắc năm 1954; xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc; đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước năm 1975; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Trong suốt những chặng đường gian khổ ấy, Đảng có sự gắn bó máu thịt với nhân dân và luôn được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Đảng đều phát huy được sức mạnh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục lập nên những kỳ tích của thời đại.

Trong suốt những chặng đường gian khổ ấy, Đảng có sự gắn bó máu thịt với nhân dân và luôn được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Đảng đều phát huy được sức mạnh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục lập nên những kỳ tích của thời đại.

94 năm qua, thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi.

Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.

Đặc biệt, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của gần 40 năm đổi mới là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng, của toàn dân và toàn quân ta. khẳng định đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Cương lĩnh chính trị của Đảng ta tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường 94 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng, chúng ta biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng ta mãi mãi ghi nhớ sự cống hiến, hy sinh của các vị lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Tự hào về Đảng quang vinh, tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, chúng ta quyết tâm bảo vệ những thành quả cách mạng đã đạt được và lập nên những kỳ tích mới.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2025 và tạo đà cho những năm tiếp theo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2025 và tạo đà cho những năm tiếp theo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu.

Trong mọi công việc của Đảng, Nhà nước, luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng.

Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm; chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người có đức, có tài, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân nhằm giữ vững uy tín và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới…

Trong niềm vui đất nước bước vào Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với khí thế mới, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.