Hà Nội cắt giảm 830 tỷ đồng chi thường xuyên

Thứ Ba, 07-09-2021, 17:26
Các đơn vị thực hiện thủ tục tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội.

Ngày 6/9, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cắt giảm hơn 830 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách cấp thành phố, tạo nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng khác.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021.

Cụ thể, Thành phố sẽ cắt giảm, tiết kiệm thêm hơn 830 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên và 3.8 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại. Số tiền này để bổ sung dự phòng ngân sách cấp TP Hà Nội năm 2021, tạo nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ tài chính, ngân sách thành phố những tháng cuối năm 2021.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị có trách nhiệm điều chỉnh dự toán, giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo từng lĩnh vực chi, nhiệm vụ chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được giao. Đồng thời, gửi Sở Tài chính để theo dõi và gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo phương án đã được duyệt.

Các cơ quan, đơn vị cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại thì căn cứ số thu thực tế, xác định và nộp kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm vào ngân sách nhà nước làm 2 đợt, trước ngày 30/9/2021 và trước ngày 31/12/2021; báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội.

TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng đối tượng, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; thực hiện tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

NGUYÊN TRANG