Triển khai Nghị quyết Đại hội

Thứ Năm, 15-10-2020, 21:53
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: DUY LINH

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chọn lựa được cán bộ ưu tú vào Ban Chấp hành và đề ra những định hướng quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Thành ủy yêu cầu ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Với chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu tại Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cùng 10 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP bình quân đầu người đạt từ 8.300 đến 8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh, thông minh, hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế. Các văn kiện được Đại hội lần thứ 17 thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tựu to lớn hơn; toàn Đảng, toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Công tác nhân sự của Đại hội cũng được đánh giá đạt chất lượng cao. Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội đã bầu một lần đủ 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần dân chủ, khách quan, theo đúng quy định của T.Ư. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy; bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa 16, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục làm Bí thư Thành ủy khóa 17 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100%. Thay mặt các đồng chí vừa được bầu vào Ban chấp hành, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chia sẻ, tập thể Ban Chấp hành khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự to lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ, trọng trách nặng nề và yêu cầu ngày càng cao đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một Đảng bộ lớn nhất, ở một địa bàn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là Thủ đô - trái tim của cả nước, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế phát sinh nhiều vấn đề mới, nhạy cảm, khó đoán định, thời cơ và thách thức đan xen.

Về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành khóa 16 đạt 12%, khóa 17 đạt 19,72%; có bốn đồng chí trúng cử Thường vụ Thành ủy, là kết quả khả quan. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) còn thấp, chỉ đạt 4,3%. Theo các đồng chí Thường trực Thành ủy khóa 17, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ. Trong đó, thành phố xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng “Mạng lưới sáng kiến Thủ đô” để kết nối toàn bộ tri thức trên kho tàng tri thức ở địa bàn Hà Nội, từ đó sẽ phát hiện các tài năng, nhân tố trẻ để bồi dưỡng, đào tạo qua thực tiễn. 

Thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố là tiền đề quan trọng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 17 và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Các cấp, các ngành cần xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, Đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan T.Ư, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.

QUỐC TOẢN