Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân

Thứ Năm, 20-01-2022, 22:04
Lãnh đạo HĐND thành phố trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: PHI LONG

Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ 2021-2026 là “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, gắn với chủ đề năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”,  hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 vừa được Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến  kết nối 449 điểm cầu từ HĐND thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn với sự tham dự của 1.993 đại biểu. Với sự thống nhất cao, trong năm 2022, HĐND các cấp thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Nâng cao năng lực, hiệu quả gắn với mô hình chính quyền đô thị

Một trong chín nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của HĐND các cấp thành phố Hà Nội đặt ra trong năm mới đó là thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

 Đây là một nhiệm vụ mới, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của Thủ đô nhằm góp phần từng bước nâng cao chất lượng cán bộ HĐND, tổ chức bộ máy HĐND; phát huy hơn nữa vai trò của HĐND thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Hiện, dự thảo đề án đã được hoàn thiện để xin ý kiến của Thường trực Thành ủy trước khi triển khai ở cả ba cấp HĐND. HĐND các cấp đang tiến hành rà soát lại, bố trí lực lượng chuyên trách. Trong đó, nội dung nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các kỳ họp, chất lượng các nghị quyết HĐND các cấp được chú trọng.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai, Nguyễn Quang Hiếu, để tổ chức một kỳ họp thành công, chất lượng  công tác chuẩn bị rất quan trọng, nhất là việc phối hợp xây dựng báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Cùng với đó, Thường trực HĐND phải luôn động viên, gợi mở, khuyến khích phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp.

Đối với công tác giám sát, năm 2022 bên cạnh các nội dung giám sát theo luật định, HĐND thành phố sẽ thực hiện giám sát chuyên đề. Trong đó có nhiều nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm như  việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố; việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Đổi mới hiệu quả, thực chất

Năm 2021, dù dịch bệnh có làm một số kế hoạch phải thay đổi, giãn, hoãn, song theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, HĐND các cấp đã thích ứng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời ban hành nhiều chính sách kịp thời, phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. HĐND các cấp đã tổ chức 1.517 kỳ họp, thông qua 8.688 nghị quyết, trong đó HĐND thành phố đã tổ chức thành công bốn kỳ họp, thông qua 60 nghị quyết, tiến hành 1.864 cuộc giám sát, khảo sát; thực hiện 3.987 cuộc tiếp xúc cử tri và đã tiếp công dân 21.024 buổi trong điều kiện bảo đảm công tác phòng, chống dịch ở mức cao.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, HĐND các cấp thành phố tiếp tục phương châm hoạt động “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: HĐND các cấp thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và thực tiễn của Thủ đô. Đồng chí  yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, Thường trực HĐND cấp huyện cần quan tâm, bố trí tăng đại biểu chuyên trách, bởi thực tế ở một số địa phương hiện chưa bố trí đủ đại biểu. Việc tăng đại biểu chuyên trách ở cấp huyện cũng thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất đến hoạt động của cơ quan dân cử trong thời điểm thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị không tổ chức HĐND phường. Cùng với đó, HĐND các cấp sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;  thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với thành phố. Tập trung phối hợp lập và sửa đổi, xây dựng, phê duyệt theo thẩm quyền đối với quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô phù hợp tình hình mới.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu HĐND các cấp thành phố phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy cao nhất chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định luật. Đặc biệt, HĐND các cấp tiếp tục lan tỏa sự đổi mới, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng quy định của pháp luật và định lượng rõ được kết quả, không hình thức, từ đó khẳng định hiệu quả trong hệ thống chính trị.

An Trân