Hà Nội chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

Thứ Ba, 21-06-2022, 09:48
Đám cưới tập thể của thanh niên Hà Nội thực hiện theo mô hình nếp sống văn minh.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội” (Chỉ thị số 11-CT/TU).

Kế hoạch được triển khai nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; nêu rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân; từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp; đồng thuận, tham gia với vai trò chủ thể, quan trọng của nhân dân, cộng đồng xã hội; đồng thời, phát hiện và biểu dương, cổ vũ những tấm gương, điển hình tiên tiến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU được triển khai từ cấp cơ sở, do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì. Cấp quận, huyện, thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết, xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết hoàn thành trước ngày 30/7/2022. Thành phố sẽ tổ chức hội nghị tổng kết dự kiến trước ngày 30/9/2022. Việc tổng kết Chỉ thị số 11-CT/TU phải được tiến hành nghiêm túc, tránh bệnh thành tích, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

GIANG NAM