5 năm tới, Hà Nội dự kiến đầu tư 92.680 tỷ đồng cho tam nông

Thứ Ba, 12-10-2021, 11:20
Huyện Đan Phượng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thành phố Hà Nội phấn đấu, thu nhập bình quân của nông dân đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt hơn 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND, ngày 11/10, thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại 100% số huyện, xã; trong đó 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thành phố phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm từ 2,5 đến 3%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 70%. Thành phố đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm OCOP trở lên; triển khai "Đề án Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái của quốc gia tại Hà Nội"; mỗi huyện, thị xã xây dựng được ít nhất một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Thành phố phấn đấu thu nhập bình quân của nông dân đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt hơn 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch...

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ tập trung huy động các nguồn lực, với nguồn vốn dự kiến khoảng 92.680 tỷ đồng (tăng 15% so giai đoạn 2016-2020), trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước là 83.700 tỷ đồng; nguồn vốn ngoài ngân sách là 8.980 tỷ đồng.

MINH VÂN; Ảnh: BÁ HOẠT