Bảo đảm yêu cầu, chất lượng cao hơn

Thứ Hai, 02-05-2022, 21:38

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, đến nay, thành phố Hà Nội đã giảm 54 phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành; giảm 267 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành phố cũng giảm 17.751 biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng, cán bộ công chức cấp xã so với năm 2015, tương ứng giảm 10,7%, vượt yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng các quy trình công tác, giải quyết công việc nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả lao động. Nhờ đó, dù số lượng phòng, ban và biên chế có giảm, nhưng chất lượng công việc vẫn được bảo đảm tốt.

Tuy nhiên, bộ máy của thành phố vẫn còn dư địa để tiếp tục tinh gọn. Điều này cũng đã được lãnh đạo Bộ Nội vụ đánh giá tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội vừa qua, khi cho rằng, với vai trò, vị thế của Thủ đô, Hà Nội còn có thể làm tốt hơn nữa việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức, bởi mức chi cho bộ máy vẫn còn cao; có giải pháp cụ thể để hóa giải những vấn đề khó, chưa có tiền lệ. Do đó, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu để giảm số người hưởng lương từ ngân sách song hành với thực hiện tinh giản biên chế để bảo đảm đội ngũ viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn theo đúng tinh thần của Luật Thủ đô và phù hợp đặc thù phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Từ thực tế này, ngày 14/4/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết tâm, thống nhất về nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Gắn việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và các kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo nhiều ý kiến, việc ban hành Kế hoạch số 71 là hết sức cần thiết để tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Yêu cầu cao hơn một bước, nhưng Hà Nội có thuận lợi khi đã có kinh nghiệm và đạt được nhiều kết quả quan trọng này trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, thành phố đã xây dựng được “bộ lọc” quan trọng là thực hiện đánh giá thi đua hằng tháng bằng phần mềm điện tử với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc này sẽ tiệm cận sát hơn về năng lực, trách nhiệm làm việc của mỗi cá nhân và là căn cứ quan trọng để tinh giản cán bộ bảo đảm minh bạch, công bằng, chính xác hơn.

Khải Hưng