Toàn cảnh hội thảo.

Sửa đổi các quy định, quyết định về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý vào Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; Quyết định số 197-QĐ/TW về quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (sau gọi tắt là Đề án).