Tinh giản để nâng cao hiệu quả công tác

Kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính những người trong cuộc và đông đảo dư luận.

Mục đích của kế hoạch này là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan theo hướng tinh gọn, thật sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách. Các đơn vị thuộc diện rà soát gồm các Ban đảng và Văn phòng Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh); Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và báo Hà Nội Mới. Riêng Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy có trách nhiệm triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức bộ máy cơ quan đảng của quận, huyện, thị ủy, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội của quận, huyện, thị xã. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ thực hiện việc rà soát, đánh giá, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy xong trước ngày 15-6-2016. Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thẩm định, phê duyệt trước ngày 30-11-2016.

Tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một chủ trương lớn của Đảng đang được các địa phương triển khai sâu rộng. Đối với Thủ đô Hà Nội, sau tám năm mở rộng địa giới hành chính, việc tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ, tinh giản biên chế để nâng cao hiệu quả công việc là hết sức cần thiết. Trên thực tế, việc tinh giản biên chế của thành phố thời gian qua còn một số khó khăn, vướng mắc như việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp tiến độ còn chậm; cơ cấu công chức, viên chức chưa hợp lý. Một số cán bộ, công chức năng lực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong khi đó công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức còn tình trạng nể nang, né tránh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy Hà Nội xác định tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 01 về xây dựng Đảng. Đây là việc quan trọng, không chỉ là tinh giản tổ chức, bộ máy, mà mục tiêu cao hơn là nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ khó, phức tạp, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là bước đột phá trong công tác cán bộ của Hà Nội. Thời gian không còn dài, để việc triển khai đạt hiệu quả, thiết nghĩ các đơn vị cần thực hiện đúng nguyên tắc, thận trọng, công bằng và khách quan. Nhất là đối với những lao động dôi dư sau sắp xếp, phải quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.