Quảng Ngãi thay đổi biện pháp cách ly, điều trị F0, F1, F2

Thứ Ba, 07-12-2021, 10:31
Từ ngày 20/12, Quảng Ngãi cho phép F0 không có triệu chứng hoặc nhẹ điều trị tại nhà.

Từ ngày 10/12, tất cả các trường hợp F1, F2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Từ ngày 20/12, F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ điều trị và cách ly tại nhà.

Đây là nội dung quan trọng được nêu rõ tại thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Theo đó, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Ngãi thay đổi các biện pháp quản lý, cách ly và điều trị đối với các trường hợp F0, F1, F2.

Cụ thể, kể từ ngày 10/12, tất cả các trường hợp F1, F2 thực hiện việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Việc cách ly phải bảo đảm các điều kiện do UBND tỉnh quy định cụ thể đối với từng trường hợp.

Kể từ ngày 20/12, triển khai điều trị và cách ly F0 không có triệu chứng hoặc trường hợp nhẹ tại nhà, giao Sở Y tế chịu trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

Dừng hoạt động 2 chốt kiểm tra y tế tại cửa ngõ vào tỉnh, gồm chốt Đèo Bình Đê (thị xã Đức Phổ) và chốt Ba Tiêu (huyện Ba Tơ). Như vậy, đến thời điểm này, tất cả các chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh Quảng Ngãi đều được dỡ bỏ.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: mát xa, vũ trường, karaoke cho đến khi có thông báo mới (kể cả địa bàn có mức độ dịch cấp 1- màu xanh).

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, lưu ý việc mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch phải kịp thời, không để chậm trễ như trong thời gian vừa qua, nhất là hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác xét nghiệm Covid-19.

Phải hoàn thành việc tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên chậm nhất trước ngày 15/12 (trừ những người không tiêm được vaccine).

Tiếp tục rà soát, tổng hợp và kịp thời đề xuất việc chi trả chế độ phụ cấp, hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế đã tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; chậm nhất trước 31/12 phải hoàn thành. Nếu chậm trễ, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để chi hỗ trợ và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì làm việc với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất phương thức quản lý việc dạy và học trong thời gian đến, trên tinh thần an toàn đến đâu cho học đến đó để không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn trong việc dạy học và phổ biến đến các địa phương.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan
HIỂN CỪ